بیمه اتومبیل

اتومبيل وسيلهاي است كه تقريباً از اواخر قرن نوزدهم و به شكلي همهگير وارد زندگي انسان در جوامع بشري شدهو نقشي بسيار مهم در حمل مسافر و جابجايي كالا دارد. اصولا در بيشتر جوامع انساني بيشترين جابجايي مردم ومسافران به وسيله اتومبيل صورت ميپذيرد و اتوبوسها، كاميونها و اتومبيلهاي سواري در ابعادي وسيع چنان در بطنزندگي انسانها رسوخ كردهاند، كه براستي بايد گفت زندگي انسان بدون بهرهگيري از اين وسيله نقليه موتوري ناممكناست اتومبيل در زندگي صنعتي و كشاورزي و رسانيدن كالا از محل توليد به بازار مصرف و داد و ستد بينالمللي نقشيسازنده و پراهميت دارد، و در واقع يكي از ويژگيهاي بارز و مشخص قرن بيستم، پديد آمدن اين وسيله نقليه است.پديدار شدن اين وسيله نقليه اگرچه به همراه خود رفاه و آسايش و سرعت را به ارمغان آورده، اما به همان نسبتباعث بروز مشكلات بسيار و خطرات فراوان هم شده است، زيرا خطر تصادم و برخورد با اين وسيله نقليه روبهافزايش نهاده و تنها راه جبران و كمك به زيانديدگان اين پديده قرن بيستم و رفع و يا تقليل اثرات نامطلوب آن درزندگي زيانديدگان استفاده از بيمه است.

شركتهاي بيمه با درك اين نياز جوامع انساني، طرحهاي متفاوتي براي جبران خسارات اين حوادث ارائه دادهاند.در بيمه اتومبيل، گاهي تعهد بيمهگر جبران خسارت وارد به وسيله نقليه بيمه شده است و گاهي خسارات وارد بهشخص ثالث را جبران ميكند

معمولا كليه حوادث زيانبار ناشي از تصادفات رانندگي به يكي از سه حالت زيراست:

- راننده مقصر است و زيانديده مالي و جاني كاملا بيتقصير است

- زيانديده مقصر است و راننده كاملا بيتقصير است

- راننده و زيانديده هر دو در ايجاد حادثه مقصرند

تشخيص هريك از سه مورد فوق صرفاً برعهده مقامات صلاحتيدار راهنمايي و رانندگي است و در صورت عدمتوافق زيانديده با مقصر حادثه، نتيجهگيري از حادثه براساس گزارش مأموران انتظامي با محاكم صالحه است ذكر ايننكته لازم است كه براي تسويه خسارات سنگين شركتهاي بيمه به ارائه گزارش مقامات انتظامي كه از حادثه بازديدكردهاند نياز دارند.شركتهاي بيمه در ايران پوششهاي متفاوتي را در زمينه بيمه اتومبيل ارائه دادهاند كه به طور خلاصه به شرح زيراست :

- پوشش بيمه بدنه اتومبيل

- بيمه شخص ثالث (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاصثالث).

- بيمه حوادث سرنشين.

- بيمه مازاد مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث (تاحدديه).

بيمه بدنه اتومبيل

براساس شرايط اين بيمهنامه، دارنده و يا مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمهميكند تا در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت به وسيله نقليه موضوعبيمه، شركت بيمه خسارت وارد را براساس شرايط بيمهنامه جبران كند. منظور از خطرات موردتعهد بيمهگر، همان حوادثي است كه درصورت واقع شدن چنانچه باعث نابودي و يا آسيب ديدگي اتومبيل شود بيمهگر موظف به جبران آنخواهد بود:

۱- خطرهاي مورد تعهد بيمه گر

- حوادثي كه منجر به ورود خسارت به وسيله نقليه مورد بيمه گردد، مانند تصادم دو اتومبيل،برخورد وسيله نقليه با اجسام ثابت و يا متحرك، برگشتن و يا سقوط اتومبيل

- آتشسوزي، صاعقه و انفجار وسيله نقليه

- سرقت كلي

- خسارات وارد به لوازم يدكي اصلي اتومبيل كه براساس كاتالوگ همراه اتومبيل به دارنده آن حويلشده باشد

- پرداخت كليه هزينههاي معقول و منطقي كه به منظور نجات مورد بيمه و حمل و نقل آن به تعميرگاه و يا محل امن صورت پذيرفته باشد

- خساراتي كه در جريان حمل و نقل توسط جرثقيل، خط آهن و يا ساير وسايل نقليه به مورد بيمه وارد آيد

۲- خطرهاي خارج از تعهد بيمهگر

خطرهاي خارج از تعهد بيمهگر خطراتي است كه چنانچه منشأ بروز حادثه منجر به خسارت گردد،بيمهگر براساس شرايط بيمهنامه متعهد جبران خسارت آن نخواهد بود مگر اين كه برخلاف آن توافقشده باشد، اين خطرات عبارتند از :

- خسارات ناشي از كهنگي، عدم مراقبت و نگهداري و اسقاط اتومبيل

- هرگونه آسيب و خسارت وارد به لاستيكها، جز در زماني كه وسيله نقليه به علت آتشسوزي خسارت ديده باشد كه در اين حالت فقط تا ۵ ۰% قيمت لاستيك به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد.

- زيان ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه از زماني كه دچار حادثه ميشود تا زماني كه راهاندازي مجدد ميگردد.

- كاهش و پايين آمدن ارزش مورد بيمه براثر حادثه

- خطرات جنگ، شورش و انقلاب، و خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از انفجارهاي هستهاي واشعه يونزا.

- خطرات طبيعي مانند، زمين لرزه، سيل وآتشفشان

- خسارتهاي عمدي بيمهگزار

- خسارات ناشي از رانندگي در حين مستي و يا تحت تأثير مواد مخدر و يا آزمايش سرعت

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958