اصفهان ، میدان انقلاب ، طبقه فوقانی بانک ملی ، واحد 12   تلفکس: 32235850-32235797